Министерство на културата съгласува Инвестиционния проект за Музикалния дом

Проектът на Народно читалище „Развитие 1869“ – “Конструктивно укрепване, ремонт на покрив и фасади на сграда с идентификатор 61710.505.7022.2 „Музикален дом“, ул. „Ст. Караджа“ № 1 гр. Разград. успешно завърши законната процедура  за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство в София.

Министерство на културата се произнесе с официално становище, че предвидените строително-монтажни работи са допустими от гледна точка опазване на недвижимата културна ценност и бъдещата й надеждна експлоатация.

Успешно стартира и ДАРИТЕЛСКАТА ИНИЦИАТИВА за набиране на средства за благородното начинание.

Средства постъпиха по волята на маестро Красен Иванов и госпожа Мила Иванова; служители на Окръжен съд Разград и от «Аннона  Грейн» АД.

Настоятелството на Народно читалище «Развитие 1869» благодари на спомоществователите, които са достоен пример за продължаване на общото дело.

Средствата от Дарителската кампания ще подпомогнат реализирането на проекта.

Те постъпват в сметка IBAN BG47STSA93000027954741 и ще се използват целево за ремонтните дейности.

Дарения могат да се правят и в брой, на Касата на НЧ“Развитие 1869“ ул. „Антим I“№ 1, срещу Договор за дарение.

Да обединим възможностите си, за да укрепим и съхраним Музикалния дом – недвижима културна ценност, единствен по рода си в България, архитектурен и духовен символ на Разград.

 

decor