Награда "Димитър Хранов"

СТАТУТ

за награда на името на Димитър Хранов, основател на Народно Читалище „Развитие 1869” Разград

Наградата представлява бронзов плакет, изобразяващ Димитър Хранов, и диплом към плакета.

На заседание на читалищното настоятелство към НЧ „Развитие 1869“ от 27 септември 2018 година е взето решение за учредяване на награда на името на Димитър Хранов – първоосновател на читалището.

1. Целта на наградата е да бъде знак, който с подобаващо уважение и признателност да отбележи личности, граждани и организации, които
имат особено голям принос за подпомагане съществуването и развитието на читалището. Очаква се тя да бъде стимул за активно участие в читалищния живот и популяризиране на читалищната идея за просветителска, духовноподкрепяща и социално насочена мисия, за съхранение и развитие на българските традиции в културата. Надяваме се така да повишим влиянието на НЧ „Развитие 1869“, като водеща обществена структура със значимо присъствие в духовното пространство.
2. Наградата представлява бронзов плакет с портретно изображение на основателя на НЧ „Развитие 1869“ Димитър Хранов и диплом.
3. Наградата не е придружена от парична сума.
4. Наградата може да се връчва на личности, граждани и организации,
както от България, така и от чужбина.
5. Наградата може да се връчва посмъртно.
6. Наградата се връчва от председателя или от секретаря на читалището на 24.05 или на 01.11 .
7. Кандидатурите за награждаване се предлагат от отделни лица, инициативни комитети или организации, включително и от членове на читалищното настоятелство.
8. За наградата не може да бъдат предлагани действащи членове на настоятелството и секретаря.
9. Предложенията трябва да бъдат придружени от пояснителен текст на български език, който да включва и биографични данни, подписан от вносителя. Ако вносителят е инициативен комитет, трябва да е приложен и списък с имената и подписите на членовете. В случай, че предложението е внесено от организация, то трябва да носи и печат на същата.
10. Предложенията трябва да се внесат в деловодството на читалището до 31.01 на всяка календарна година, при което се издава входящ номер.
11. Броят на предложенията е неограничен.
12. Читалищното настоятелство ще разглежда предложенията в срок до 28.02 в годината на подаване на предложението. При обсъждането може да се поиска допълнителна информация относно кандидатурата, както и да се изиска събеседване с вносителя по въпроси, свързани с нея.
13. Одобрение се получава след гласуване с мнозинство, чийто резултат е две трети от гласовете на гласувалите читалищни настоятели, като носителите, съгласно глава трета, член 10, алинея 6 от устава на НЧ„Развитие 1869“ придобива статут на почетен читалищен член.
14. При евентуален избор на кандидатура читалищното настоятелство
се ангажира да информира за решението си чрез официално писмо вносителя и носителя, в срок от 30 дни след вземане на решението, както и да отбележи решението си в официалната документация, както и в медиите, в интернет и фейсбук страницата на читалището.
15. Одобреният кандидат може да откаже да приеме наградата в срок от 30 дни от датата на официалното съобщение, като оповести читалищното настоятелство чрез декларация за отказ.
15. Наградата се отнема, ако носителят е осъден за тежко
умишлено престъпление.
16. Решение за отнемане на наградата се взема на заседание на
читалищното настоятелство, след гласуване с мнозинство, чийто резултат е две трети от гласовете на гласувалите читалищни настоятели. Читалищното настоятелство се ангажира да информира за решението си вносителите на предложението за награждаване, както и наградения, в срок от 30 дни чрез официално писмо, както и да отбележи решението си в официалната документация, медиите, интернет и фейсбук страницата на читалището.